Popular professor

Name School or College Position Title E-mail
Ding Huang
Ding Huang Professor dhwuda@126.com
YIN JUN
YIN JUN Professor yinjun189@whu.edu.cn
Feng Cuwan
Feng Cuwan Associate Professor cunwhu@163.com
Shen Hongguo
Shen Hongguo Associate professor Shenhongguo@sohu.com
Zhang Xiaotong
Zhang Xiaotong Associate Professor xtzhang@whu.edu.cn
LI Jing
LI Jing associate professor hw56538@sina.com