Popular professor

Name School or College Position Title E-mail
ZHAO Yi-fang
ZHAO Yi-fang professor Yifang@whu.edu.cn
Guangli Han
Guangli Han Protomedicus, associate professor guanglihan@hotmail.com
MIN NIE
MIN NIE Chief Physician, Associate Professor niemin@whu.edu.cn
Fan Mingwen
Fan Mingwen Professor fmwmail@whu.edu.cn
Chengzhang Li
Chengzhang Li Professor lcz56@163.com
Zhengguo Cao
Zhengguo Cao Professor caozhengguo@whu.edu.cn