Popular professor

Name School or College Position Title E-mail
Hu, Yi
Hu, Yi Associate Professor huyi@whu.edu.cn
Zhuo Li
Zhuo Li Dean of World Economy and International Trade lizhuo@whu.edu.cn
Wei Liu
Wei Liu Associate Professor Liuweiabc9055@163.com